Algemene voorwaarden zalen verhuur

1. Definities

1.1. Met (zaal)huurder wordt bedoeld: de persoon of de organisatie die de ruimte huurt en de huurovereenkomst sluit met (zaal)verhuurder(Stichting De MaasStee), hierna aangeduid als huurder

1.2. Met verhuurder wordt bedoeld: Stichting De MaasStee gevestigd in Assen aan de Maasstraat 25 9406RA KvK 41017069, hierna aangeduid als verhuurder.

1.3. Onder huurovereenkomst wordt verstaan de overeenkomst (contract) tussen zaalverhuurder en zaalhuurder van ruimte(n), materialen en/of faciliteiten.

1.4. Onder zalen wordt verstaan alle ruimten die zaalverhuurder als zodanig aan zaalhuurders aanbiedt inclusief de gebruikelijke faciliteiten als nutsvoorzieningen, materialen en een basisinterieur geschikt voor het doel van de betreffende zaal.

1.5. Onder incidentele huurder wordt verstaan een zaalhuurder die eenmalig huurt.

1.6. Onder annulering wordt verstaan het tussentijds opzeggen / annuleren van de zaalhuurovereenkomst of de reservering door de zaalhuurder.

1.7. Onder gebruikers wordt verstaan alle deelnemers aan een activiteit van zaalhuurder. Qua huisregels vallen ook de zaalhuurders onder gebruikers.

1.8. Deze voorwaarden maken deel uit van elke huurovereenkomst.

1.9. Onder Activiteit wordt verstaan wat de huurder in de zaal gaat exploiteren. Indien het doel tijdens de huurperiode of in de tijd tussen het afsluiten van het contract en de daadwerkelijke boeking veranderd, dient dit binnen 24 uur te worden gemeld aan verhuurder. Als het daadwerkelijk gebruik afwijkt van de opgegeven activiteit / doel kan het betreffende huur contract per direct worden ontbonden door zaalverhuurder.

1.10. Indien het doel of activiteit het werken met kinderen/jeugdigen onder 18 jaar, geestelijk gehandicapten of fysiek gehandicapten betreft, dient dit voor de boeking aan zaalverhuurder te worden gemeld zodat zaalverhuurder kan bepalen of over gegaan wordt tot verhuur en zo ja onder welke voorwaarden.

2. Reservering en boekingen

2.1. Alle door de verhuurder verstrekte aanbiedingen zijn vrijblijvende, dus onder nadrukkelijk voorbehoud dat er pas sprake is van een verplichting van de kant van de verhuurder, als de door de huurder getekende huurovereenkomst in bezit is van verhuurder en dat zowel de borg en/of aanbetaling is voldaan.

2.2. Indien verhuurder de door de potentiële huurder getekende reservering of huurovereenkomst nog niet heeft ontvangen en verhuurder de zaal (zalen, ruimtes) aan een derde kan verhuren, dan zal verhuurder de potentiële huurder daar direct van in kennis stellen en dient de potentiële huurder per direct aan te geven of hij al dan niet van de aanbieding van verhuurder gebruik wil maken.

2.3. Verhuurder heeft het recht boekingen op te splitsen in meerdere aparte huurovereenkomsten.

2.4. Verhuurder is gerechtigd huurder (tijdelijk) een andere zaal aan te bieden dan volgens de reservering of huurovereenkomst zou dienen te geschieden, behalve als dat evident onbillijk is voor huurder. Indien de aangeboden zaal duidelijk minder geschikt is dan de gereserveerde zaal in de huurovereenkomst, heeft huurder recht op verrekening van het verschil, tenzij hierover een overeenstemming is bereikt.

2.5. Huurder verklaart door het versturen van de reservering op de hoogte te zijn van, en in te stemmen met, deze algemene huurvoorwaarden.

2.6. De ‘wet verkoop op afstand’ is hier niet van toepassing, daar de huurder al bekend is met het gehuurde, en de planning specifiek afgestemd is op de huurder.

2.7. Huurder dient zich te houden aan de vastgestelde aanvangstijd en eindtijd. Een dagdeel bestaat uit 4 uren.

2.8. Eerder gebruik of uitlopen na een dagdeel kan alleen wanneer dit vooraf is aangevraagd en bevestigd door de verhuurder.

3. Gebruik van de gehuurde ruimte(n)

3.1. Het is zaalhuurder niet toegestaan de zaal aan derden te verhuren of in gebruik te geven.

3.2. Huurder dient aanwijzingen van directie en personeel van verhuurder ten aanzien van het gebruik van de gehuurde ruim(n) op te volgen

3.3. Huurder dient zich te houden aan het door verhuurder vastgestelde maximaal toegestane aantal gasten per gehuurde ruimte(n)

3.4. Huurder dient ervoor te zorgen dat er geen schade wordt toegebracht aan het gebouw en aan de in en om het gebouw aanwezige zaken.

3.5. In de gehuurde ruimte(n) mag door huurder niets worden aangeplakt of op welke wijze dan ook worden bevestigd, zonder voorafgaande toestemming van de verhuurder.

3.6. Huurder dient de ruimte(n) achter te laten in dezelfde staat als waarin deze werd(en) aangetroffen.

3.7. Indien de ruimte(n) niet naar behoren wordt aangetroffen dient dit vooraf en voor aanvang bij het personeel van de verhuurder te worden gemeld.

3.8. Huurder is verplicht optredende schade aan het pand te melden en te vergoeden.

3.9. De verhuurder heeft het recht door haar geconstateerde schade aan en in gehuurde ruimte(n) evenals de aanwezige inventaris te laten herstellen op kosten van de huurder, voor zover de schade is ontstaan ten tijde van het gebruik van de desbetreffende ruimte(n) door huurder dan wel daarmee rechtstreeks verband houdt.

3.10. Huurder ziet erop toe dat dat tijdens de huurperiode in het gehuurde geen licht ontvlambare of ontplofbare stoffen, gassen, gevaarlijke en/of brandbare goederen, stank verspreidende stoffen, tenzij hiervoor schriftelijk toestemming is verleend door verhuurder.

3.11. Schoonmaak, opruim herstelkosten zullen in alle gevallen volledig en zonder voorbehoud in rekening gebracht worden.

3.12. Roken is niet toegestaan in de gebouwen van Stichting De MaasStee.

3.13. Voor tijdens en na een activiteit, bijeenkomst of evenement dienen maatregelen te worden genomen die verhuurder noodzakelijk acht met betrekking tot geluidsoverlast.

3.14. Het is huurder niet toegestaan de ruimte(n) te betreden van medehuurder of deze te (ver)storen tijdens de huurperiode.

3.15. Huurder dient er zorg voor te dragen dat geen overlast veroorzaakt wordt bij het in gebruik nemen en verlaten van de ruimte(n)

3.16. Huurder dient erop toe te zien dat het pand rustig wordt betreden en verlaten, zonder overlast voor omwonenden of medehuurders.

4. Catering.

4.1. Gebruik van horeca faciliteiten en catering zijn voor kosten van de huurder.

4.2. Het is de huurder niet toegestaan zichzelf te bedienen of diens gasten toegang te geven tot de bar of de keuken tenzij hiervoor door de verhuurder schriftelijk is toestemming verleend.

4.3. Het is huurder niet toegestaan ( meegebrachte/meegenomen) consumpties en of genotsmiddelen te gebruiken, verkopen of gratis te verstrekken tenzij hiervoor door verhuurder schriftelijk toestemming is verleend.

4.4. Verhuurder is gerechtigd aan deze toestemming nadere voorwaarde te verbinden.

4.5. Tot drie werkdagen voor aanvang van de huurperiode kan het aantal personen dat gebruik met van de ruimte(n) en/of catering worden gewijzigd. Bij wijzigingen buiten deze termijn gaat de verhuurder uit van het laatste gereserveerde aantal personen. Wanneer er meer personen aanwezig zijn dan bij de reservering is aangegeven, brengt de verhuurder dit in rekening op basis van nacalculatie.

5. Betaling

5.1. Het totaalbedrag van de huurovereenkomst wordt betaald ineens per PIN of contant voor aanvang van de dagdeel.

5.2. Als er meerdere huurovereenkomsten tegelijk actief zijn, worden deze behandeld als aparte overeenkomsten.

5.3. Zaalhuurder heeft de verantwoordelijkheid voor de correcte en stipte betaling van nota’s en facturen, en betaalt deze op de juiste datum.

5.4. Indien een zaalhuurder in gebreke is, dan dient hij alle eventueel op de inning vallende kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, aan zaalverhuurder te vergoeden.

6. Annulering van de huurovereenkomst door huurder

6.1. Indien na het aangaan van de overeenkomst van de reservering moet worden afgezien, geldt de volgende annuleringsregeling; De Huurder kan de datum van de bijeenkomst, genoemd in de overeenkomst, eenmalig kosteloos wijzigen ( binnen een halfjaar van de eigenlijke datum). Bij annulering van de gewijzigde huurovereenkomst wordt 20% van de zaalhuur in rekening gebracht. Annulering tot 4 weken vóór aanvang van elk van de genoemde data is gratis. Bij annulering tot 7 dagen vóór aanvang van elk van de genoemde data betaalt u 30% van de overeengekomen huurprijs. Bij annulering 7 dagen of minder vóór aanvang van elk van de genoemde data betaalt u 50% van de overeengekomen huurprijs inclusief gereserveerde extra’s aan materialen.

6.2. We stellen een voortijdige melding per email op prijs, maar de echte annulering c.q. opzegging kan alleen geschieden per: email met bevestiging van de MaasStee, of schriftelijk.

7. Ontbinding van de huurovereenkomst door de verhuurder

7.1. Het per direct ontbinden van de overeenkomst van de zijde van zaalverhuurder is mogelijk indien er sprake is van:

7.1.1. het niet nakomen van de verplichtingen door zaalhuurder zoals vastgelegd in de reservering of huurovereenkomst;

7.1.2. wangebruik door huurder (of gebruikers) van het gehuurde;

7.1.3. overlast door huurder (of gebruikers) aan andere huurders of aan verhuurder

7.1.4. gebleken ondeskundigheid bij de beroepsuitoefening van de door huurder aangeboden activiteit(en);

7.1.5. het verstrekken van onjuiste informatie of het onthouden van juiste informatie door huurder aan verhuurder;

7.1.6. ernstige verdenking van mogelijke verstoring van de openbare orde, of het veroorzaken van overlast door huurder of gebruikers;

7.1.7. het in gevaar brengen van de goede naam van de MaasStee;

7.1.8. in geval de relatie tussen huurder en overige huurders of huurder en verhuurder ernstig verstoord is;

7.1.9. na een of meerdere klachten over huurder of activiteiten van de huurder. Verhuurder zal al dan niet gehouden zijn tot enige vorm van schadevergoeding.

7.2. Ontbinding door verhuurder kan aan het einde van de in de huurovereenkomst aangegeven huurtermijn zonder opgaaf van redenen. (feitelijk een niet-verlenging). De huurovereenkomst is nadrukkelijk géén normaal huurcontract, maar een gebruikscontract waarin een tijdelijk gebruik van onze facilitaire voorzieningen is vastgelegd.

8. Aansprakelijkheid

8.1. Verhuurder kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld; noch door huurder, noch door gebruikers, cliënten en bezoekers. Dit geldt zowel voor mogelijke materiële en immateriële schade en/of bedrijfsschade ten gevolge van verblijf binnen De Kiem als voor mogelijke schade ten gevolge van de door huurders aangeboden activiteiten.

8.2. Huurder is aansprakelijk voor schade geleden aan het gebouw, waaronder ook de vloeren, muren, gebruiksmaterialen of aan voorzieningen, tijdens de gehuurde dagdelen.

9. Extra kosten

9.1. Indien er door een andere huurder of verhuurder klachten zijn qua staat waarin een zaal door de huurder achtergelaten wordt, heeft zaalverhuurder het recht kosten in rekening te brengen, hetzij eenmalig of voor supervisie na elke gehuurd dagdeel.

9.2. Kosten gemaakt door nalatigheid, oneigenlijk gebruik, beschadiging van vloeren, muren, gebruiksmaterialen of aan voorzieningen, zijn voor rekening van huurder.

10. Huisregels

10.1. Alle huurders en gebruikers dienen zich op de hoogte te stellen van de eventuele huisregels en zich dienovereenkomstig te gedragen of daar naar te handelen. De huisregels zijn bij  de MaasStee op te vragen.

10.2. Huurder dient haar gebruikers voor te lichten over het bestaan en de inhoud van de huisregels, en er op toe te zien dat gebruikers zich houden aan deze huisregels.

11. Wijziging van dit reglement

11.1. Wijziging of aanpassing van de algemene voorwaarden of de huisregels kunnen nimmer leiden tot ontbinding van de huurovereenkomst, tenzij er sprake is van een zodanig zwaarwegende wijziging of belang, welke het de huurder onmogelijk maakt het doel waarvoor de zaal gehuurd was, verder te beoefenen.

12. Toepasselijk recht bij geschillen

12.1. In geval van geschillen tussen verhuurder en huurder is het Nederlands recht van toepassing.

12.2. Mogelijke geschillen zullen worden voorgelegd aan de Recthbank in Assen.

FacebookinstagramFacebookinstagram

Op zoek naar kantoorruimte?

Per direct is een kantoorruimte in De Maasstee beschikbaar. Bent u nieuwsgierig naar de zeer voordelige all-in huurprijs, gas, water en elektra? Neem dan snel contact met ons op.